HomeAuthor ngadmin

http://ngm.co.th/wp-content/uploads/2019/03/NGM-logo-light-320x153.png

บริษัท เอ็นจีเอ็ม อินดัสเตรียล จำกัด

65/22-3 หมู่ 2 ตำบลบางน้ำจืด

อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000


Tel: 034-867348

Email: ngm_indus@yahoo.co.th

http://ngm.co.th/wp-content/uploads/2019/03/NGM-X-logo-light-320x80.png

บริษัท เอ็นจีเอ็ม - เอ็กซ์ จำกัด

123/6 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000


Tel: 034-410960

Email: ngmx.sales@gmail.com

Copyright © 2019 NGM Industrial Co., Ltd.