Home NGM Footer

http://ngm.co.th/wp-content/uploads/2019/03/NGM-logo-light-320x153.png

บริษัท เอ็นจีเอ็ม อินดัสเตรียล จำกัด

65/22-3 หมู่ 2 ตำบลบางน้ำจืด
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Tel: 034-867348
Email: ngm_indus@yahoo.co.th
http://ngm.co.th/wp-content/uploads/2019/03/NGM-X-logo-light-320x80.png

บริษัท เอ็นจีเอ็ม - เอ็กซ์ จำกัด

123/6 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Tel: 034-410960
Email: ngmx.sales@gmail.com

Copyright © 2019 NGM Industrial Co., Ltd.

http://ngm.co.th/wp-content/uploads/2019/03/NGM-logo-light-320x153.png

บริษัท เอ็นจีเอ็ม อินดัสเตรียล จำกัด

65/22-3 หมู่ 2 ตำบลบางน้ำจืด
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Tel: 034-867348
Email: ngm_indus@yahoo.co.th
http://ngm.co.th/wp-content/uploads/2019/03/NGM-X-logo-light-320x80.png

บริษัท เอ็นจีเอ็ม - เอ็กซ์ จำกัด

123/6 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Tel: 034-410960
Email: ngmx.sales@gmail.com

Copyright © 2019 NGM Industrial Co., Ltd.